Splošni pogoji

1. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica
Prijava na dogodek, ki ga organizira Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje (v nadaljevanju Nasvet.com) se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki se nahaja na strani http://seminarji.nasvet.com.

Podatki na prijavnici
Ob vsaki izpolnitvi prijavnice je potrebno vnesti naslednje podatke: Ime in priimek, Podjetje, Naslov, Davčna številka (če gre za pravno osebo), E-pošta.

Plačilo kotizacije
Plačilo kotizacije se mora izvesti pred nastopom dogodka. Datum plačila, cena in ostali plačilni pogoji so navedeni na predračunu, ki ga Nasvet.com pošlje na e-naslov prijavitelja na seminar. V predračunu so poleg višine kotizacije navedeni tudi morebitni popusti, ki jih prizna Nasvet.com.

Organizator bo v 7 dneh po opravljenem dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici.

2. Odpoved prijave in stroški odpovedi

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@nasvet.com. Ustnih odpovedi ali odpovedi posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Prijavitelj na dogodek ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil.

Stroški odpovedi so naslednji:
– do 7 delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek
– do 5 delovnih dni pred dogodkom 30% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– do 3 delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– 1 delovni dan in manj dni pred dogodkom 100% cene kotizacije za dogodek

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom na katerega poteka dogodek.

3. Odpoved dogodka s strani Nasvet.com

Nasvet.com si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka. Nasvet.com je seveda primoran vse prijavljene udežence o morebitnih spremembah pravočasno obvestiti.

4. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom

5. Varovanje osebnih podatkov

Nasvet.com zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Nasvet.com trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje.

Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Nasvet.com kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni spletni strani http://seminarji.nasvet.com, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje.

Nasvet.com je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Nasvet.com, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Nasvet.com.

6. Obdelava osebnih podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@nasvet.com in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Ponudnik se hkrati zavezuje da:

 • osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot za namene za katere ste podali vašo privolitev;
 • se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve (soglasja) ne boste preklicali (umaknili), oziroma dokler nam ne boste sporočili zahteve za izbris vaših podatkov iz naših baz; svojo privolitev za obdelavo vaših podatkov za zgoraj naveden namen lahko kadarkoli prekličete tako, da podate pisno zahtevo na info@nasvet.com; pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica;
 • imate po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov; navedene pravice lahko uveljavljate z zahtevo, poslano na info@nasvet.com;
 • lahko pri družbi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktirate preko e-naslova: info@nasvet.com;
 • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
 • lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati
 • lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
 • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
 • v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri družbi lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

6.1 Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@nasvet.com lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@nasvet.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6.2 Rok hrambe osebnih podatkov

Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

 

Splošni pogoji veljajo od 1. novembra 2009.
Splošni pogoji dopolnjeni dne 23.5.2018

Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje

top